دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

P1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

P1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

p1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

P2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

P2b

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

P2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

P3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

P3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

P3c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Fs

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام