دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

p1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P1b

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P1a

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P3c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P3b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P3a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P2b

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

P2a

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fs2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fs

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe3/B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe3\A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fe4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FI5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

FA4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

PI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

PI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IM6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IMP1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IMP4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IMP3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IMP2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

UI5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

A3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FD

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Package

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

G2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

G1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PI3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TDC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-1/a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-1/b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-2/b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-2/a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-1/b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-1/a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-2/b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-2/a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-1/b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-1/a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-2/b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1-2/a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H1a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H1b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H1c

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H1d

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H2a

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H2b

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H2c

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H2d

مدت: 0.35 ساعت و 21 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H3a

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H3b

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H3c

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

H3d

مدت: 0.37 ساعت و 22 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

YI2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

YI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره Oxford

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع مکالمه انگلیسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه زبان های خارجی ژیوان